Tahsise Hazır Sanayi Parselleri

Tahsise Hazır Sanayi Parselleri

TAHSİSE HAZIR PARSELLER
1 Tahsise Hazır Parsel 1   10.299,96 374/4      
2 Tahsise Hazır Parsel 1   10.250,00 374/5      
3 Tahsise Hazır Parsel 1   10.000,02 374/6      
4 Tahsise Hazır Parsel 1   10.099,98 374/7      
5 Tahsise Hazır Parsel 1   10.250,00 374/8      
6 Tahsise Hazır Parsel 1   4.889,97 374/35      
7 Tahsise Hazır Parsel 1   4.666,17 374/36      
8 Tahsise Hazır Parsel 1   4.118,40 374/37      
9 Tahsise Hazır Parsel 1   3.596,99 374/40      
10 Tahsise Hazır Parsel 1   3.479,62 374/41      
11 Tahsise Hazır Parsel 1   3.476,57 374/42      
12 Tahsise Hazır Parsel 1   3.289,33 374/43      
13 Tahsise Hazır Parsel 1   3.496,26 374/44      
14 Tahsise Hazır Parsel 1   3.994,42 374/56      
15 Tahsise Hazır Parsel 1   3.242,56 374/57      
16 Tahsise Hazır Parsel 1   4.736,99 374/58      
17 Tahsise Hazır Parsel 1   4.910,86 374/60      
18 Tahsise Hazır Parsel 1   4.608,45 374/61      
19 Tahsise Hazır Parsel 1   3.563,51 374/62      
20 Tahsise Hazır Parsel 1   3.295,15 374/63      
21 Tahsise Hazır Parsel 1   4.983,25 374/64      
22 Tahsise Hazır Parsel 1   4.832,46 374/65      
23 Tahsise Hazır Parsel 1   4.322,64 374/66      
24 Tahsise Hazır Parsel 1   68.396,38 375/3      
25 Tahsise Hazır Parsel 1   61.500,00 378/6      
26 Tahsise Hazır Parsel 1   4.650,00 378/7      
27 Tahsise Hazır Parsel 1   36.490,89 378/17      
28 Tahsise Hazır Parsel 1   12.599,70 378/20      
29 Tahsise Hazır Parsel 1   23.024,05 378/21